Në bazë të statistikave të të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjatë vitit 2019, në Gjykatat Themelore të Kosovës janë grumbulluar gjithsej 815 fleta për shkurorëzime.

-Advertisement-

Sipas këtyre të dhënave, në vitin 2019 në Kosovë janë shkurorëzuar 815 çifte bashkëshortore.

Bazuar në kohëzgjatjen e martesës, dominon viti i parë me 13.1%, viti i dytë me 12.9% dhe më pak se një vit 9.9% e të shkurorëzuarve. Në shkurorëzimet sipas grup-moshave, dominonin femrat e moshës 25-29 vjeç me 178 shkurorëzime apo 21.8%, kurse tek meshkujt dominonte mosha 30-34 vjeç me 192 apo 23.6% e rasteve.

Sipas përgatitjes shkollore, dominojnë femrat dhe meshkujt me shkollë të mesme; numri i femrave të kësaj kategorie është 304 apo 37.3%, kurse i meshkujve 338 apo 41.5%.

Numri më i madh i bashkëshortëve të shkurorëzuar janë pa fëmijë me 74.5%, pastaj vijnë me dy fëmijë me 9.6 % dhe po ashtu me një fëmijë me 9.3%.