Wednesday, June 29, 2022

Ministria dhe komunat s’i kanë të qarta kompetencat rreth hapjes së kopshteve private

Një hedhje e përgjegjësisë nga Ministria e Arsimit te Komunat dhe anasjelltas ëshët duke ndodhur kur është në pyetje hapja e kopshteve, çerdheve private.

Përderisa kopshtet publike dhe ato të partneritetit publiko-privat janë nën kompetenca të komunave, kopshtet private licencohen nga Qeveria, përkatësisht Ministria e Arsimit.

Kjo, ka bërë që komunat t’ia kthejnë përgjegjësinë Qeverisë, pavarësisht që Qeveria me masat e fundit kishte deklaruar se u takon komunave të vendosin kur do të hapen këto institucione të arsimit parashkollorë.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka dalë me një njoftim , ku thuhet se duke marrë parasysh situatën e krijuar me COVID- 19, të gjitha Institucionet publike (përgjegjëse), duhet të kontribuojnë në luftimin e pandemisë, që ndërlidhet pikërisht me përmbushjen e kushteve higjienike-sanitare. Por, aty nuk ka ndonjë vendim që obligon hapjen apo jo të kopshteve private.

Megjithatë, në njoftim sërish i lihet në përgjegjësi nivelit komunal të vendosë, duke ia mveshur lëshimin e vërtetimit mbi plotësimin e kushteve higjienike-sanitare.

“Është kompetencë e autoriteteve komunale, sipas Nenit 3, të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2016, që të lëshojnë vërtetimin mbi plotësimin e kushteve higjienike-sanitare”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Arsimit.

Njoftimi i plotë i MASHTI-it:

“MASHT sqaron se licencimi i Institucioneve Edukativo – Arsimore Parashkollore Private (IEAPP) është kompetencë e saj. Megjithatë, procedura e licencimit ngërthen në vete disa faza, të cilat përveç MASH, kërkojnë dhe pjesëmarrjen e disa institucioneve publike, si Ministria e Punëve të Brendshme dhe komuna përkatëse. Bazuar në legjislacionin në fuqi, procedurat për licencim janë të ndërlidhura edhe me dhënien e pëlqimit të Institucioneve të tjera publike, nga pëlqimi i të cilave varet pajisja me licencë IEAPP-ve nga ana e MASH.

Kjo nënkupton se nëse Institucioni përkatës kompetent nuk e jep pëlqimin për plotësimin e kushteve higjienike-sanitare dhe pëlqimin për sigurim nga zjarri, IEAPP-të nuk mund t’i nënshtrohen tutje procedurave të licencimit.

Për më tepër, edhe në situatat kur IEAPP-të janë të pajisura me licencë nga MASH, të njëjtat mund të mbyllen nga Inspektorati Sanitar i komunës përkatëse kur konstatohet se IEAPP nuk i është përmbajtur rregullave të lëshuara nga ana e tyre.

Marrë parasysh situatën e krijuar me COVID-19, të gjitha institucionet publike (përgjegjëse), duhet të kontribuojnë në luftimin e pandemisë, që ndërlidhet pikërisht me përmbushjen e kushteve higjienike-sanitare.

Është kompetencë e autoriteteve komunale, sipas Nenit 3, të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2016, që të lëshojnë vërtetimin mbi plotësimin e kushteve higjienike-sanitare.

Për deklarimin publik ku thuhet se nuk është kompetencë e komunave të mbikëqyrë dhe kontrollojë kopshtet private si dhe komuna nuk posedon listë të IEAPP-ve, MASH njofton se lista e të gjitha IEAPP-ve të licencuara publikohet faqen zyrtare të MASH dhe e njëjta është e qasshme për publikun dhe palët e interesuara.

Do të jemi në kontakt që vazhdueshëm me DKA-të që bashkë të analizojmë gjendjen e IEAPP-ve dhe të dakordohemi për të zbatuar edhe më tej detyrimet që dalin nga legjislacioni në fuqi”.

Ndryshe, kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti ka marrë vendim që çerdhet publike të hapen më 10 gusht, por për çerdhet private ka thënë se është kompetencë e MASHT-it.

Nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se çështja e hapjes së çerdhes i mbetet komunave.

- Advertisment -

Lexoni